Restauracja Lord w Jeleniej Górze

REGULAMIN KONKURSU  ŚNIADANIA


I. DEFINICJE

1. Organizatorem Konkursu jest Restauracje Zbyszko Boiński S.C. z siedzibą w Jeleniej Górze, 58-500 Pl. Ratuszowy 39-46 zwany dalej „Organizatorem”.

• Uczestnikiem Konkursu, zwanym dalej „Uczestnikiem”, może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która w terminie wskazanym w punkcie II. Regulaminu, która w komentarzu wyżej wymienionego posta umieści komantarz.

2. Zwycięzcami Konkursu, zwanymi dalej „Zwycięzcami” jest 2 Uczestników, którzy wzięli udział w konkursie i zostaną wybrani przez komisję w składzie Zbyszko Bobiński i Marta Bobińska.

3. Nagrodą przyznaną  Zwycięzcom Konkursu, zwana dalej „Nagroda” będzie:

• Śniadanie z menu śniadań serwowanych w godzinach 8:30-12:00 w Restauracji Lord Lounge mieszcącej się przy Pl. Ratuszowym 39-46, 58-500 Jelenia Góra wraz z opłaconym podatkiem. 

• Odbiór Nagrony nastąpi nie później niż 24 sierpnia 2018 r. Odbiór nagrody możliwy jest codziennie w godzinach 8:30 - 12:00 z wyłączeniem sobót, niedziel oraz dni świątecznych.


II. PRZEBIEG KONKURSU

1. Konkurs odbywa się w na stronie www.facebook.com/LordJeleniaGora/ (zwanej dalej “Fanpage”)

2. Konkurs rozpoczyna się 9.08.2018 r. i kończy się 14.08.2018 r. o godzinie 13:00.

3. Warunkiem wzięcia udziału jest:

• posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook,

• Wpisanie w poście dot. Konkursu: https://www.facebook.com/LordJeleniaGora/photos/a.1431881107115988.1073741829.1401346310169468/1890688127901948/?type=3&theater komentarza.

4. Uczestnik musi być właścicielem podanych w konkursie kanałów Social Media.W przypadku, gdy wystąpi podejrzenie, że zgłaszane kanały nie należą do Uczestnika, zgłoszenie zostanie usunięte, a Uczestnik zdyskwalifikowany ze skutkiem natychmiastowym.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia zgłoszenia z aplikacji konkursowej, jeśli uzna, że zgłoszenie nie spełnia wymogów konkursowych.

6. Każdy Uczestnik, który w jakikolwiek sposób spróbuje zakłócić przebieg konkursu, zostanie zdyskwalifikowany ze skutkiem natychmiastowym.

7. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 14.08.2018 r. Wyniki zostaną niezwłocznie umieszczone na fanpage'u na Facebooku.

8. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.

9. Nagrody w konkursie otrzyma 2 uczestników.


III. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA, REKLAMACJE

1. Wyniki konkursu zostaną umieszczone w komentarzu pod postem konkursowym przez Organizatora14.08.18r.

2. Reklamacje odnośnie przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Organizatora: info@restauracjalord.pl, w terminie 14 dni, od dnia zakończenia konkursu.

 3. Reklamacja zostanie rozstrzygnięta w terminie 14 dni od jej prawidłowego złożenia Organizatorowi. Decyzja Organizatora co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.

4. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, oraz adres mailowy Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

5. O wyniku rozpatrzonej reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony na adres mailowy podany w reklamacji.

6. Reklamacje nie zawierające danych wymienionych w punkcie 4 powyżej nie będą rozpatrywane.

IV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w celu realizacji Konkursu i w zakresie wskazanym w niniejszym Regulaminie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926).

2. Uczestnik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

3. Administratorem danych osobowych jest Organizator Konkursu.

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz możliwość poprawiania swoich danych poprzez przesłanie odpowiedniej informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy Organizatora: info@restauracjalord.pl

5. Uczestnik ma prawo do usunięcia swoich danych poprzez przesłanie odpowiedniej informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy Organizatora: apb.reklama@gmail.com. Dane zostaną usunięte w ciągu 14 dni od otrzymania stosownej prośby. 6. Podawanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne.

7. Dane gromadzone podczas realizacji Konkursu będą wykorzystywane jedynie przez Administratora Danych. Nie będą udostępniane żadnej innej organizacji, osobom fizycznym lub innym podmiotom trzecim bez zgody Uczestnika.

8. Uczestnictwo w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na powyższe warunki i zasady ochrony danych osobowych.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Uczestnictwa w Konkursie, praw oraz obowiązków z nim związanych, w tym także prawo do żądania wydania Nagrody, Uczestnik nie może przenosić na osoby trzecie.

2. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach losowych i zakładach wzajemnych.

3. Konkurs nie jest organizowany z udziałem ani też wspierany przez właściciela serwisu Facebook.

4. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie podanej przez Organizatora w opisie konkursu.